Koncipování školního vzdělávacího programu s využitím Národní soustavy kvalifikací

Vzdělávací moduly a programy ovlivněné NSK

kolektiv autorů

Cíl studia

Uživatel iMetodiky po ukončení studia kapitoly:

 • Napíše výčet hlavních charakteristik jednotky výsledků učení.
 • Uvede příklady možného využití jednotek výsledků učení v odborném vzdělávání.
 • Napíše výčet hlavních součástí vzdělávacího modulu.
 • Sestaví rámcový návrh konkrétní dvojice: jednotka výsledků učení – vzdělávací modul.
 • Vyjmenuje alespoň pět principů souvisejících s využíváním jednotek výsledků učení k podpoře tvorby flexibilních vzdělávacích cest.

Studijní text

Jednotky výsledků učení

V podtextu zájmu o modularizaci je zpravidla akcent na flexibilitu vzdělávacích cest a programů, umožňující pružné reagování na měnící se potřeby a požadavky. Evropsky uznávanou reakcí na požadavek flexibility vzdělávání může být uplatnění prvků ECVET.

Výsledky učení stanovované na základě odborných způsobilostí v NSK je před dalším využitím vhodné shlukovat do větších ucelených a hodnotitelných celků, jimiž jsou jednotky výsledků učení (jednotky).

Jednotka je v ECVET vymezena jako složka kvalifikace tvořená uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny. Kvalifikace, na jejímž základě jsou jednotky stanovovány, tak může být chápána jako soubor jednotek. Toto obecné tvrzení o kvalifikacích je možné vztáhnout i na profesní kvalifikace v NSK.

Jednotky výsledků učení mohou hrát v oblasti kvalifikací stejnou roli jako vzdělávací moduly v oblasti vzdělávacích programů. Kvalifikace složené z jasně definovaných jednotek výsledků učení mohou být základem či předobrazem pro vytváření flexibilních vzdělávacích cest.

Uplatnění modulů ve vzdělávání

Téma modularizace má evropský rozměr. Východiskem „mezinárodního uvažování“ o modularizaci je předpoklad, že musí být vždy přizpůsobena danému systému a státní tradici a musí být zakotvena v existujících právních a politických podmínkách.

V českém prostředí lze pro modularizaci nalézt dostatečný prostor – jak v souvislosti s počátečním vzděláváním, tak ve vztahu k dalšímu vzdělávání. V počátečním vzdělávání poskytují příležitost školní vzdělávací programy, protože školský zákon umožňuje využívání vzdělávacích modulů pro projektování školního kurikula.

První modulově uspořádané vzdělávací programy vznikly na několika SOŠ a SOU počátkem 90. let v rámci programu ESF PHARE-VET. V projektu ESF Pilot S (2005–2008), ve kterém se ověřovaly mechanismy dvoustupňové tvorby kurikula, vytvořila modulární vzdělávací program pouze VOŠ, střední škola a Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí.

Modulárně se zpracovávají i vzdělávací programy vyšších odborných škol, kde mohou být jednotlivé vzdělávací moduly uznány pro studium na vysokých školách nebo pro získání kreditů.

V oblasti dalšího vzdělávání, které směřuje k získání profesní kvalifikace, byly nejvýznamnější vzdělávací programy vytvořeny a realizovány ve středních a vyšších odborných školách v rámci systémových projektů typu UNIV. Programy v nich byly připravovány modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání – s cílem přispět k propojování počátečního a dalšího vzdělávání.

Detaily týkající se pojetí vzdělávacích modulů v projektu MOV obsahuje příslušný manuál1.

Formulář pro zápis jednotky výsledků učení

Pro vytváření jednotek výsledků učení i vzdělávacích modulů se používají různé šablony.

Šablona pro zápis jednotky výsledků učení obsahuje zpravidla tyto údaje:

 • kód a název jednotky výsledků učení,
 • název (profesní) kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje,
 • úroveň kvalifikace,
 • výsledky učení, které jednotka obsahuje,
 • způsoby ověření výsledků učení.

V ČR byly před projektem MOV vymezovány jednotky výsledků učení v souvislosti:

Šablona pro zápis jednotky výsledků učení má v projektu MOV některá specifika.

Formulář pro zápis vzdělávacího modulu

Zápis vzdělávacího modulu má obvykle tři základní součásti:

 • Vstupní část
 • Jádro modulu
 • Výstupní část

Šablona pro zápis vzdělávacího modulu v projektu MOV je k dispozici v příloze.

V příloze se také nachází příklad jednotky výsledků učení a vzdělávacího modulu zpracovaného v projektu MOV.

Uplatnění jednotek v dialogu mezi zaměstnavateli a vzdělavateli

Jednotky výsledků učení mohou být také nástrojem pro formulaci požadavků na vzdělávání a učení se. Při vymezování jednotek tak mohou zaměstnavatelé i vzdělavatelé společně komunikovat o svých očekáváních a možnostech, jak směrem ke vzdělávacímu obsahu, tak k cílům vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Dialog mezi zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů může proběhnout několika způsoby:

 1. Zdrojem aktivity je škola (to je asi v reálném prostředí běžnější)

  Škola v rámci svého ŠVP vymezí vzdělávací modul a na jeho základě pak i jednotku nebo několik jednotek výsledků učení. Ta/ty potom představuje/představují pro zaměstnavatele popis toho, co může škola „k osvojování“ nabídnout či poptávat.

  Pokud je tato nabídka či poptávka pro zaměstnavatele zajímavá, může se škola s ním i se žákem dohodnout a dohodu stvrdit smluvně.

  Na tomto základě bude všem třem stranám jasné, co se žák má/může naučit.

 2. Zdrojem aktivity je zaměstnavatel

  Zástupci zaměstnavatelů vymezují na základě požadavků trhu práce profesní kvalifikace v NSK. Zástupci zaměstnavatelů (jiní nebo stejní) mohou vymezovat na základě schválených standardů v NSK jednotky výsledků učení, na jejichž základě je možné vytvářet nové vzdělávací moduly, případně je promítat do komplexnějších vzdělávacích programů.

  Jednotky výsledků učení se mohou velmi dobře uplatnit i jako formalizace nabídky možnosti zaměstnavatele pro zajištění praxe žáků škol v reálném pracovním prostředí.

  Shrnutí možností využití jednotky výsledků učení obsahuje příloha.

Jednotky výsledků učení mohou popisovat to, co zaměstnavatelé potřebují nebo nabízejí. Vzdělavatelé transformují požadavky či nabídku do podoby vzdělávacích modulů.

Jednotky vytvářené na základě standardů

Detailní rozpracovávání a vhodná strukturace výsledků učení, které zahrnují jednotky výsledků učení či využité obory počátečního odborného vzdělávání a současně jsou vztažené k určité související profesní kvalifikaci v NSK, podporuje využívání NSK jako východiska pro počáteční i další (odborné) vzdělávání.

Na základě zkušeností z již realizovaných projektů (zejména projektu Pospolu) a s ohledem na charakter odborného vzdělávání lze v počátečním odborném vzdělávání přistupovat k jednotkám a jejich významu na národní úrovni několika způsoby.

Je možné vycházet z rámcového vzdělávacího programu daného oboru (tedy ze standardu) nebo ze školního vzdělávacího programu.

Podstatou je segmentace obsahu do jednotek výsledků učení, bez ambice poskytovat cokoliv nad rámec zavedeného standardu.

Lépe se pak budou hledat vhodní poskytovatelé odborné praxe a výcviku, protože existuje řada podniků, které vzhledem ke své velikosti nebo zaměření nemohou nabídnout celou škálu činností, které by si měl žák v rámci praktického vyučování osvojit.

Smyslem tohoto přístupu ale není kopírování výsledků učení ze ŠVP do šablony určené pro tvorbu jednotek výsledků učení. Mnoho ŠVP je poměrně obecně formulovaných a jednotky výsledků učení tak mohou přispět k rozpracování obsahu ŠVP do konkrétnější podoby. Druhým důležitým aspektem je podpora kvality, protože zpracovaná jednotka přináší transparentní popis očekávání i toho, co má být na závěr ověřeno.

Jednotky podporující osvojení nadstandardu

Jednotka výsledků učení může být vymezena se záměrem dát vzniknout jakési nadstavbě ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které je možné získat nad rámec standardu.

V tomto případě hrozí obtížnější přenositelnost právě díky jisté exkluzivitě. To však může být přínosem a takovéto jednotky mohou být doplňkem ŠVP ve smyslu jeho aktualizace (např. při potřebě doplnění v případě nových technologií) směrem k požadavkům trhu práce.

Školy i firmy mohou nepochybně nabídnout určitou „exkluzivitu“ v konkrétní oblasti či oboru, ve kterém žáky připravují. Může se jednat o personální či technické nebo technologické vybavení a zázemí, kterým jiná škola nebo podnik v určitém regionu nebo mikroregionu nedisponují. Takové vybavení nebo stroj je pak možné nabídnout i žákům z jiného oboru. Lze tak vytvořit jednotku, kterou může „nabízet“ svým potenciálním partnerům škola jiné škole nebo podnik škole či školám.

Jednotky výsledků učení mohou být velmi různorodé, od zcela jednoduchých po velmi náročné. Hrozí sice nebezpečí, že je využije menší počet žáků, ale těm to může zcela jistě pomoci při uplatnění na trhu práce.

Jednotky tohoto typu je obtížnější vytvořit i realizovat a hůře se odhaduje jejich délka a minimální vstupní požadavky. Jistě se ale najde škola, která to svým žákům umožní, protože v jejich regionu tato poptávka je. Žáci pak mají větší možnost získat zaměstnání nebo třeba začnou v oboru časem podnikat. Výhodou těchto jednotek je také možnost podpořit nadané žáky a ty, kteří mají zájem se více rozvíjet. Takové jednotky mohou být rovněž nabízeny k absolvování učitelům v rámci jejich dalšího vzdělávání.

Další možnosti přístupu k tvorbě jednotek

Jednotka výsledků učení může být vytvořena tak, že rozvíjí zvolenou kompetenci v průběhu celého studia – zaměří se na stupně rozvoje dané kompetence, tzn. od práce pod dohledem až po samostatnou práci.

Tento způsob může oslovit některé úzce zaměřené obory, třeba rukodělné, případně by se dalo v budoucnu uvažovat o napojení na mistrovskou zkoušku.

Popsaná možnost je dobře využitelná také u oborů kategorie E (vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami), kdy praktické vyučování bývá z mnoha důvodů realizováno převážně ve školních dílnách. Jedna dobře zvládnutá jednotka výsledků učení spojená s osvojením dovedností v reálném pracovním prostředí, za kterou firma vystaví osobní záznam, žákům může usnadnit cestu na trh práce a podpořit jejich zaměstnatelnost.

V roce 2018 rozšiřovaly školy u pětiny oborů objem praktických činností nad rámec rámcového vzdělávacího programu. V průměru činí navýšení objemu 22 % proti RVP. Z toho je zřejmé, že školy by tak mohly využít popisovaný přístup tvorby jednotek výsledků učení.

Jednotka výsledků učení může být společná více oborům (vzdělávacím programům), protože v ní popsané výsledky učení vedou k rozvoji kompetencí „přenositelných" díky společnému základu mezi obory.

Z dotazníkového šetření provedeného na závěr pilotáže projektu Pospolu vyplynulo následující:

 • 52 % respondentů preferuje tvorbu jednotek výsledků učení, které vycházejí ze standardu a nejdou nad jeho rámec (jednotky konkrétně rozpracovávají obsah obecně definovaný v ŠVP).
 • 48 % volí spíše možnost vytvářet jednotku výsledků učení, která představuje nadstavbu ve znalostech, dovednostech a kompetencích.
 • 20 % respondentů oceňuje možnost rozvíjet pomocí jednotky výsledků učení jednu zvolenou kompetenci (od práce pod dohledem po samostatnou práci).

Doplňující text

Principy podporující uplatnění jednotek při vytváření flexibilních vzdělávacích cest

Evropská diskuse k tématu potvrzuje, že při vývoji vzdělávacích programů by mohlo být užitečné pracovat ne přímo s jednotlivými výsledky učení, ale s jejich skupinami.

To velmi dobře koresponduje se situací v ČR, kdy se v úvahách o možném vstupu ECVET do počátečního odborného vzdělávání pracuje s představou jednotek výsledků učení, které mohou být východiskem pro modularizaci vzdělávacích programů a jejichž využívání může usnadnit dialog mezi vzdělavateli a zaměstnavateli.

Výsledky dosavadní evropské diskuse shrnuje následujících osm principů2:

 1. Kvalifikace by měly být složeny z jasně definovaných jednotek výsledků učení.
 2. Jednotky výsledků učení v rámci kvalifikace by mělo být možné samostatně hodnotit.
 3. Hodnocení každé jednotky výsledků učení by mělo být řádně zdokumentováno.
 4. Poskytování příležitostí k učení by mělo být uspořádáno tak, aby usnadňovalo jednotlivcům (učícím se, žákům) dosáhnout jednotek výsledků učení.
 5. Jednotlivci (učící se, žáci) by měli mít příležitost nechat si své výsledky učení validovat (potvrdit shodu s požadavky), bez ohledu na to, jak a kde je získali.
 6. Jednotlivci (učící se, žáci) by měli mít příležitost shromažďovat své ohodnocené jednotky výsledků učení pro dosažení kvalifikace.
 7. Jednotlivci (učící se, žáci) by měli mít příležitost přenést své jednotky výsledků učení validované v jednom kontextu do jiných kontextů (např. do programů, kvalifikací, celostátních/regionálních systémů nebo do jiných zemí).
 8. Procesy vývoje, hodnocení, validace a uznávání souborů výsledků učení by měly být transparentní a podepřené zajištěním kvality.

Uplatnění principů z evropské diskuse v projektu MOV

Aktivity v projektu MOV podporují uplatňování uvedených principů. Klíčové jsou zejména tyto faktory:

 • 1 a 2: akcent na využívání jednotek výsledků učení a vzdělávacích modulů,
 • 3: práce s portfoliem žáka a s hodnoticími formuláři pro jednotky,
 • 4: vytváření komplexních úloh,
 • 8: souvislost s nastaveným procesem hodnocení.

Propojování NSK a ŠVP podporuje hledání cesty k propojení NSK a ECVET. Důvodem je logická souvislost kvalifikačních a kreditních systémů, daná zejména tím, že se oba nástroje zaměřují na podporu transparentnosti a dostupnosti kvalifikací, pracují s výsledky učení a mají jasný vztah k Evropskému rámci kvalifikací.

To je důvod, proč při aktivitách souvisejících s implementací ECVET vznikají texty zaměřené na vytváření jednotek na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.

Přílohy

Příloha č. 1: Obsah šablony pro zápis jednotky výsledků učení vytvářené na základě standardů profesních kvalifikací v NSK s komentářem položek

Obsah šablony pro zápis jednotky výsledků učení

Příloha obsahuje popis šablony pro zápis jednotky výsledků učení vytvořené na základě standardů profesních kvalifikací v NSK se stručnými komentáři k jednotlivým součástem.

Příloha č. 2: Šablona používaná pro zápis jednotky výsledků učení v projektu MOV

Šablona používaná pro zápis jednotky výsledků učení (formát pdf)Šablona používaná pro zápis jednotky výsledků učení (formát docx)

Příloha obsahuje odkaz na formulář používaný pro popis jednotek výsledků učení v projektu MOV. Nástroj pro tvorbu jednotek výsledků učení se nachází v informačním systému projektu MOV.

Příloha č. 3: Šablona pro zápis vzdělávacího modulu s komentářem položek platným pro projekt MOV

Šablona pro zápis vzdělávacího modulu (formát pdf)Šablona pro zápis vzdělávacího modulu (formát docx)

Příloha obsahuje formulář pro zápis vzdělávacích modulů s komentářem položek platným v projektu MOV. Nástroj pro tvorbu vzdělávacích modulů se nachází v informačním systému projektu MOV.

Příloha č. 4: Příklad jednotky výsledků učení zpracované v projektu MOV

Příklad jednotky výsledků učení: Zakládání a údržba travnatých ploch

Příloha obsahuje odkaz na příklad jednotky výsledků učení Zakládání a údržba travnatých ploch, která byla vytvořena v projektu MOV.

Příloha č. 5: Příklad vzdělávacího modulu zpracovaného v projektu MOV

Příklad vzdělávacího modulu: Zakládání a ošetřování trávníků

Příloha obsahuje odkaz na příklad vzdělávacího modulu, který byl vytvořen v projektu MOV.

Příloha č. 6: Shrnutí možností využití jednotky výsledků učení při dialogu mezi vzdělavateli a zaměstnavateli

Shrnutí možností využití jednotky výsledků učení

Příloha shrnuje možnosti využití jednotek výsledků učení při dialogu mezi vzdělavateli a zaměstnavateli.

Pojmy

ECVET, Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Nástroj využívaný v počátečním i dalším vzdělávání. Podporuje celoživotní učení, mobilitu učících se a flexibilitu i individualizaci cest vedoucích k získání kvalifikace. Umožňuje přenos, uznávání a shromažďování zhodnocených výsledků učení jednotlivců.

ECVET chápe kvalifikace jako celky složené z jednotek výsledků učení, které je možné jednotlivě hodnotit, uznávat a shromažďovat.

Jednotka výsledků učení

Složka kvalifikace tvořená uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny. Kvalifikace, na jejímž základě jsou jednotky stanovovány, může být chápána jako soubor jednotek.

Mezinárodní mobilita

Pracovní nebo studijní stáž, na kterou je vyslán žák/student svou domovskou organizací poskytující vzdělání. Stáž může probíhat jak na mezinárodní, tak na národní (vnitrostátní) úrovni.

Většina mezinárodních mobilit v ČR je realizována s Finanční podporou Evropské unie. Žáci vyjíždějí na stáže do zemí EU, kde si osvojí odborné, jazykové, interkulturní a sociální dovednosti.

Oborové skupiny

Skupiny externích odborníků, které zprostředkovávají komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zástupci škol a podniků i dalších institucí. Umožňují tak zapojení sociálních partnerů do tvorby těchto programů. V odborném vzdělávání to napomáhá souladu mezi vzdělávacími programy a požadavky trhu práce.

Validace

Postup, jímž příslušný orgán potvrdí, že určitá osoba formou neformálního a informálního učení dosáhla výsledků učení měřených podle příslušného standardu, a jenž se skládá ze čtyř samostatných fází: zjištění konkrétních zkušeností jednotlivce prostřednictvím dialogu, zaznamenání, které má viditelným způsobem vyjádřit zkušenosti daného jednotlivce, formální posouzení těchto zkušeností a osvědčení výsledků posouzení, které může vést k dílčí nebo úplné kvalifikaci.

Vnitrostátní mobilita

Obdoba mezinárodní mobility, kdy je přijímající institucí podnik, jiná škola nebo instituce poskytující vzdělání v ČR.

Vzdělávací modul

Obsahově ucelená vyučovací a učební jednotka s omezenou délkou trvání, která je zpravidla součástí vzdělávacího programu.

Shrnutí

Jednotka výsledků učení je složka kvalifikace tvořená uceleným souborem znalostí, dovedností a kompetencí, které mohou být ohodnoceny.

Kvalifikace sestávají z více jednotek. Kvalifikace složené z jasně definovaných jednotek podporují vytváření flexibilních vzdělávacích cest.

Již vymezené a schválené profesní kvalifikace v NSK je možné chápat jako kombinace jednotek výsledků učení. Obsah každé jednotky se může krýt s jednotlivými odbornými způsobilostmi, případně s jejich částmi nebo s jejich shluky.

Při vymezování jednotek je nutné vybírat ucelené, vnitřně soudržné a hodnotitelné odborné způsobilosti.

Mezi charakteristiky vymezených jednotek patří název (případně i kód), název profesní kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje, úroveň kvalifikace, výsledky učení, které jednotka obsahuje, a popis způsobů ověření výsledků učení.

Jednotky výsledků učení mohou hrát v oblasti kvalifikací stejnou roli jako vzdělávací moduly v oblasti vzdělávacích programů. Jednotky popisují to, co zaměstnavatelé potřebují nebo nabízejí. Vzdělavatelé transformují požadavky či nabídku do podoby vzdělávacích modulů.

Vzdělávací modul je obsahově ucelená vyučovací a učební jednotka s omezenou délkou trvání, která je zpravidla součástí vzdělávacího programu. Má obvykle tři základní součásti: vstupní část (kód, název…), jádro modulu (charakteristika, výsledky učení…) a výstupní část (způsob ověřování dosažených výsledků, kritéria hodnocení…).

Zdroje

Metodické materiály a dílčí výstupy projektu MOV jsou dostupné na internetových stránkách http://imetodika.cz a https://mov.nuv.cz.

Informační a metodické materiály týkající se NSK jsou dostupné na internetových stránkách www.nuv.cz.

Informace o stavu zavádění ECVET v ČR:

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK, NÚV 2019, 28 stran.

 • Text reaguje na výsledky revize Doporučení EP a Rady o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení a na probíhající revizi kurikulárních dokumentů v českém prostředí. Využívá též některé poznatky zveřejněné v publikaci Cedefop (2017) Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook.

Listy ECVET: Mezinárodní mobilita, vnitrostátní mobilita.

Údaje o této iMetodice

PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělávací moduly a programy ovlivněné NSK. Koncipování školního vzdělávacího programu s využitím Národní soustavy kvalifikací [online]. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 2020. iMetodika. Dostupné z: http://imetodika.cz/vzdelavaci_moduly.html.


Poznámky pod čarou

 1. Metodika tvorby vzdělávacích modulů. NÚV. Projekt MOV, 2017.

 2. Listy ECVET, NÚV, 2018.

Zpět