Elektronická knihovna metodik projektu MOV

iMetodika je elektronická knihovna obsahující metodické texty zaměřené na modernizaci odborného vzdělávání. Jejím cílem je poskytnout uživatelsky přívětivý prostor pro studium metodických textů, v nichž naleznete návody i inspiraci pro rozvíjení kvality odborného vzdělávání na školách a k zajištění uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. iMetodika představuje součást materiálů připravených pro české střední odborné vzdělávání v projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Metodický materiál popisuje možnosti využívání Národní soustavy kvalifikací při vytváření školních vzdělávacích programů. Obsahuje důvody i doporučený postup začleňování kompetencí z profesních kvalifikací do ŠVP.

Obsah knihy:

1 NSK a její význam pro počáteční vzdělávání
2 Výsledky učení odvozené z NSK a jejich formulace
3 Vzdělávací moduly a programy ovlivněné NSK
4 Koncipování školního vzdělávacího programu s využitím NSK

Metodika představuje návrh na celkové pojetí všeobecně vzdělávací složky oborů vzdělání odborného školství, jeho rozpracování do typových učebních plánů včetně jejich pokrytí vzdělávacími moduly pro kategorie vzdělání E, H, L0/M a uvádí příklady konkrétních vzdělávacích modulů a komplexních úloh. Návrh zahrnuje jak vzdělávací moduly pro žáky všech oborů vzdělání, tak aplikační moduly, které mají průpravný charakter pro navazující složku odborného vzdělávání. Tato metodika pomůže školám: a) modernizovat celkové pojetí všeobecně vzdělávací složky ŠVP; b) naplnit příslušnou část učebního plánu ŠVP připravenými vzdělávacími moduly; c) vybrat si z informačního systému vhodné vzdělávací moduly a komplexní úlohy k využití v ŠVP a ve výuce.

Obsah knihy:

Modernizace ŠVP SOV s využitím modulů pro všeobecně vzdělávací složku

Metodika se zaměřuje na rozšiřování a zefektivnění odborného výcviku a odborné praxe ve spolupráci se zaměstnavateli při realizaci praktického vyučování, ale také při jeho plánování a při procesech zvyšování kvality.

Obsah knihy:

Nástroje a lidské zdroje pro zajištění kvality praktického vyučování SOŠ a SOU

Metodika seznamuje s pojetím a výhodami využívání portfolia žáka jako jednoho z užitečných nástrojů pro dokumentaci znalostí, dovedností, zkušeností a úspěchů, který může zlepšit šance žáka na pracovním trhu. Jednotlivé části metodiky popisují, k čemu portfolio slouží a jaké může mít přínosy pro žáka i další subjekty, co všechno lze do portfolia zakládat, k jakým účelům ho lze využívat a jak portfolio vést, spravovat a archivovat. Metodika dále nabízí možnosti, jak lze žákům pomáhat s vedením a rozšiřováním portfolia a učit je s ním smysluplně pracovat a jak využívat portfolio k hodnocení žáka. Pro ilustraci jsou v přílohách uvedeny i konkrétní příklady využívání žákovského portfolia v praxi.

Obsah knihy:

Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce

Metodika Využití modulů při modernizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) v odborném vzdělávání pojednává o modularizaci a vysvětluje možnosti a přínosy využití modulů. Metodika dále popisuje strukturu modulu a jeho tvorbu. A zabývá se také způsobem zapracování modulů do ŠVP.

Obsah knihy:

1 Modularizace
2 Moduly
3 ŠVP se zařazením modulů a jeho kompletace

Metodika si klade za cíl seznámit uživatele s pojetím kvality v odborném vzdělávání, zvýšit jejich povědomí o možnostech a způsobech zajišťování kvality a ukázat jim, jak lze zajišťovat kvalitu výuky v modulárně uspořádaném ŠVP. Nabízí komplexní pohled na dané téma a přináší podněty pro praxi. Jednotlivé části metodiky popisují, co je kvalita ve vzdělávání a jak ji lze zajišťovat s využitím cyklu kvality. Metodika nabízí přehled nástrojů pro zajišťování kvality při zavádění modulové výuky do praxe, které mohou školy využívat při plánování, realizaci, vyhodnocování a revizi vzdělávacích činností i výsledků učení. Pravidelné používání těchto nástrojů pomůže škole zajistit, že všechny naplánované činnosti povedou k očekávaným výsledkům učení.

Obsah knihy:

Zajišťování kvality při modernizaci ŠVP SOV s využitím modulů

Jednotlivé knihy obsažené v elektronické knihovně iMetodika pracují se systémem navigačních prvků, které usnadňují orientaci a umožňují nelineární procházení textu, a tak můžete při studiu jednoduše přecházet mezi různými sekcemi a kapitolami. Pro bližší seznámení s navigačními prvky iMetodiky použijte tlačítko Nápověda na stránce vybrané knihy.

Kapitola iMetodiky se může dělit až na sedm sekcí. Mezi nimi je možné přepínat pomocí hlavního menu. Pro snazší orientaci při čtení je sekce, ve které se nacházíte, barevně zvýrazněna.

Cíl studia

Studijní text

Doplňující text

Přílohy

Pojmy

Shrnutí

Zdroje

Navigační proužek je další navigační prvek, který se objevuje u sekcí s komplikovanějším vnitřním členěním. Každý dílek proužku představuje jednu dílčí kapitolu sekce. Kliknutím na příslušný dílek proužku přejdete na odpovídající kapitolu. První dílek vždy vede na obsah sekce.

Kromě samotných metodických textů získáte v iMetodice i množství rozšiřujících informací v podobě vysvětlených důležitých pojmů, samostatných příloh, editovatelných šablon a externích odkazů, díky nimž máte možnost Vámi vybrané téma studovat do hloubky, nebo dokonce začít některé inovativní prvky rovnou zavádět do Vaší praxe.

Elektronická knihovna iMetodika využívá provázanosti s informačním systémem projektu MOV, v němž se nachází celá řada dalších materiálů a zejména webové nástroje pro modernizaci odborného vzdělávání.